Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninio skaitymo konkursas "Mano gimtinė-Lietuva 2019"

2019 02 04

                  PATVIRTINTA

                                                                            Kauno rajono                                                                                                                                            švietimo centro direktorės                                                                                               2019 m. sausio 31 d. Įsak. Nr. T1-23

 

KAUNO RAJONO IR KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO “MANO GIMTINĖ – LIETUVA 2019”

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninio skaitymo konkurso “Mano gimtinė – Lietuva 2019“ (toliau – konkursas) nuostatai parengti vadovaujantis vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK-426, bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m.gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1- 139.

2. Konkurso “Mano gimtinė – Lietuva 2019“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

3. Konkursas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir etnokultūrai puoselėti.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – ugdyti pagarbą Lietuvai, lietuvių kalbai, kultūrai ir papročiams.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1.    Skatinti vaikus domėtis literatūra;

5.2.    Ugdyti vaikų kūrybiškumą;

5.3.    Puoselėti vaikų meninio žodžio suvokimą ir raišką.

III.    KONKURSO RENGĖJAI

6. Kauno rajono švietimo centras ir Kauno r. Lapių lopšelis - darželis.

IV. KONKURSO DALYVIAI

7. Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų 3-5 m. ugdytiniai.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Konkurse kviečiami dalyvauti Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų 3-5 m. amžiaus vaikai. Iš vienos įstaigos galima pristatyti ne daugiau kaip du kūrinius, vieną kūrinį atlieka 1-2 vaikai.

9. Konkursas vyks kovo 8 d. 10 val. (registracija prasideda 9.30 val.).

10. Konkurso vieta:Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla (A. Merkio g.3, Lapės).

11. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių pasirodymai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 3-4- ir 5 m.

12. Skaitovai deklamuoja, pasakoja poezijos kūrinį, prozos ištrauką, tautosaką ar kita. Kūrinio trukmė ne ilgesnė kaip 3 minutės.

13. Dalyvių paraiškas pateikti iki 2019 m. vasario 28d.užpildant Priedą Nr.1. ir atsiunčiantel.p. lapiu.darzelis@gmail.com

14. Vadovaujantis BDAR (Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento) 6 straipsnio 1 dalies e punktu, konkurso organizavimo, statistinių duomenų rinkimo, dalyvių registracijos, rezultatų suvestinės sudarymo ir diplomo/padėkos išrašymo, konkurse dalyvavusių įstaigų, ugdytinius rengusių mokytojų informavimo tikslais bus tvarkomi dalyvių asmens duomenys. Mokytojai, registruodami ugdytinius į konkursą, turi gauti  jaunesnių nei 14 m. vaikų tėvų sutikimus „Dėl asmens duomenų naudojimo dalyvavimui 2019 m. Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninio skaitymo konkurse “Mano gimtinė – Lietuva 2019“ (Priedas Nr. 2).

15. Konkurso metu bus fotografuojama konkurso viešinimo tikslais (skelbiant informaciją apie konkursą ir jo laimėtojus). Tėvų sutikimai (Priede Nr.2).

 16. Mokytojai privalo informuoti konkurso organizatorių apie konkurso dalyvių tėvų nesutikimą viešinti mokinių asmens duomenis.

17. Papildomos informacijos teirautis Odeta Černiauskienė (tel. 868223699), arba el.p.lapiu.darzelis@gmail.com 

                                     VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKA

18. Vertinimo kriterijai:

18.1. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžiui.

18.2.  Skaitovo gebėjimas kalbėti aiškiai, garsiai.

18.3. Pasirinkto literatūrinio/poetinio teksto meninė kokybė.

18.4. Skaitovo sceninis įvaizdis (apranga, stovėsena, kūno plastika).

19. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.

VII. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA

20. Vertinimo komisijos pirmininkas –Asta Simanauskienė, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė;

21. Nariai:

 21.1. Ina Krisikaitienė, Lapių lopšelio - darželio direktorė;

21.2. Adrija Džiugienė, Lapių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

21.3. Jurga Marmaitė, Kauno rajono Ramučių kultūros centro Lapių laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė;

21.4. Rasa Sasnauskienė, Kauno rajono švietimo centro metodininkė.

VIII. KONKURSO ORGANIZACINIS KOMITETAS

22.  Pirmininkė - Odeta Černiauskienė, Kauno r. Lapių lopšelio - darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.

23.         Nariai:

23.1.       Inga Baronienė –Kauno r. Lapių lopšelio - darželio vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

23.2        Rasa Girskienė - Kauno r. Lapių lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

IV.  KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS

24. Kiekvienoje amžiaus grupėje trys geriausiai pasirodę ugdytiniai bus apdovanoti Kauno r. Švietimo centrodiplomais.

25. Įstaigoms bus įteikti Kauno rajono švietimo centro padėkos raštai.

26. Pedagogams, ruošusiems konkursui ugdytinius, bus parengtos Kauno r. švietimo centro pažymos.

 

Priedas Nr.1

 

KAUNO RAJONO IR KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

VAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO

“MANO GIMTINĖ – LIETUVA 2019”

 

DALYVIO PARAIŠKA

 

Įstaiga

Dalyvio vardas, pavardė,  amžius

Kūrinio autorius, pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė, kategorija

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.2

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO DALYVAVIMUI KAUNO  RAJONO  IR KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲVAIKŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSE “MANO GIMTINĖ – LIETUVA 2019”

 

____________________

                                                               (pildymo data)

 

Aš,    __________________________________________________________________,

(įrašyti vardą ir pavardę)

                                  

1.       Sutinku/nesutinku(reikalingą žodį pabraukti), kad:

1.1.    Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigųvaikų meninio skaitymo konkurse “Mano gimtinė – Lietuva 2019” (toliau-Konkursas)organizatoriai (Kauno rajono švietimo centras, Kauno r. Lapių lopšelis-darželis) ir vertinimo komisija gautų ir tvarkytų šiuos mano vaiko asmens duomenis:

1.1.1. vardą ir pavardę;

1.1.2. amžių;

1.1.3. ugdymo įstaigą.

2. Duomenų tvarkymo tikslai:

2.1. Konkurso dalyvių registracija, rezultatų suvestinės sudarymas;

2.2.Statistinių duomenų rinkimas ir diplomo/padėkos išrašymas.

3. Sutinku/nesutinku (reikalingą žodį pabraukti), kad:

mano vaikas 2019 m. kovo 8 d. Konkurso metu būtų fotografuojamas(a) ir (ar) filmuojamas(a).

4. Sutinku/nesutinku(reikalingą žodį pabraukti), kad:

nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga, kurioje yra mano vaikas, būtų viešinama internete skelbiant informaciją apie konkursą ir jo laimėtojus.

 

5. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą: teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą, teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė nesutikti, teisė reikalauti, kad asmeniui nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

6. Pateikiu savo sūnaus(dukros) duomenis:

 

Vaiko vardas, pavardė

 

Vaiko amžius

 

Ugdymo įstaiga

 

 

 

7. Patvirtinu, kad 6 punkte pateikti mano vaiko duomenys yra teisingi.

 

Vaiko tėvai(globėjai)                  ____________________                                            ____________________

                                                                           (parašas)                                                                            (vardas ir pavardė)