Respublikinis vaikų ekologinio-meninio ugdymo projektas "Kuriu gamtai 2018"

2018 04 19

                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                      Kauno r. Lapių lopšelio-darželio

                                                                                                     Direktorės 2018 m. balandžio 12 d.                                                                                                         Įsakymu Nr. V-22

 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ EKOLOGINIO - MENINIO UGDYMO PROJEKTO

 “KURIU GAMTAI 2018” NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.        Respublikinio vaikų ekologinio - meninio ugdymo projekto „Kuriu gamtai 2018“ (toliau – projektas) sąlygos parengtos vadovaujantis Kauno rajono metodinės veiklos nuostatais, patvirtintais Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2007 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. T1-13 bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu T1-139.

2.        Projektas “Kuriu gamtai 2018“, skirtas plėtoti vaikų meninius gebėjimus, ekologines idėjas, skatinti aktyvesnį judėjimą.

 

                                II.            PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3.         Projekto tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas per kūrybinę veiklą su gamtine medžiagą.

4.         Projekto uždaviniai:

4.1   ugdyti vaikų meninius gebėjimus, bei kūrybiškumą kuriant gamtoje.

4.2     skatinti judėjimą organizuojant išvykas į parkus, miškus, pievas, kaupiant, tyrinėjant gamtinę medžiagą.

4.3     plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų, socialinių partnerių, Lietuvos EKO tinklo mokyklų.

 

III. PROJEKTO ORGANIZATORIUS

5.         Projekto organizatorius: Kauno r. Lapių lopšelis – darželis, adresas Mokyklos g. 4, Lapių mstl., Kauno rajonas.

5.1   Kauno r. Lapių lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Černiauskienė;

5.2  Kauno r. Lapių lopšelio-darželio vyr. auklėtoja Inga Baronienė;

5.3  Kauno r. Lapių lopšelio-darželio vyr. auklėtoja Rima Kilinskienė.

                                                                                                                                          IV. PROJEKTO DALYVIAI

6.              Lietuvos Respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai, Eko tinklo nariai, socialiniai partneriai

                                                       V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA

7.              Projekte dalyvaujantys vaikai kuria gamtoje, darželio, mokyklos teritorijose žemės meną. Darbams naudojama tik gamtinė medžiaga. Darbai dėliojami, rišami (negalima naudoti jokių klijų, siūlų, virvių ir t.t.) iš gamtinės medžiagos, kuri neteršia aplinkos ir greit suyra.

8.             Kūriniai fotografuojami ir 2 (1 kūrimo proceso metu ir 1 galutinio rezultato) skaitmeninės nuotraukos ir užpildytas priedas Nr. 1 siunčiami iki 2018 m. gegužės 31 d.                              el.p. lapiu.darzelis.eko@gmail.com

9.              Darželio, mokyklos, stovyklos kiekviena grupė gali atsiūsti vieno kūrinio nuotraukas.

10.          Nuotraukos talpinamos adresu: http://www.lapiudarzelis.lt/2018-m-foto-albumas, projektas „Kuriu gamtai 2018“.

11.          Projekto dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu, talpinimu internetinėje erdvėje, publikavimu viešinant projektą. Projekto organizatorius įsipareigoja neviešinti dalyvių pateiktos asmeninės kontaktinės informacijos.

 

  VI.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


12.     Projekte dalyvavusioms įstaigoms ir pedagogams, bus išsiųstos padėkos ir pažymos apie dalyvavimą elektroniniu paštu.

13.     Papildomos informacijos teirautis Odeta Černiauskienė (tel. 868223699), arba el.p. lapiu.darzelis.eko@gmail.com

 

 

Priedas Nr.1

 

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTE „KURIU GAMTAI 2018“

Miestas, rajonas

Įstaigos pavadinimas,

Telefonas, el.paštas(paraiškoje nurodytu el. adresu bus siunčiama pažyma)

Grupė, klasė, vaikų amžius

Kūrinio pavadinimas

Pedagogo vardas, pavardė, kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją pateikti el.p. lapiu.darzelis.eko@gmail.com

                                                                                                            P