VAIKŲ EKOLOGINIS - MENINIS UGDYMO PROJEKTAS “KURIU GAMTAI"

2017 05 15

                                                                                                           PATVIRTINTI                                                                                                                                                           Kauno r. Lapių lopšelio-darželio                                                                                                                         direktorės 2017 m. gegužės 15 d.                                                                                                                       įsakymu Nr. V-31

VAIKŲ EKOLOGINIO - MENINIO UGDYMO PROJEKTO

 “KURIU GAMTAI” NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.        Vaikų ekologinio - meninio ugdymo projekto „Kuriu gamtai“ (toliau – projektas) sąlygos parengtos vadovaujantis Kauno rajono metodinės veiklos nuostatais, patvirtintais Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2007 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. T1-13 bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu T1-139.

2.        Projektas “Kuriu gamtai“, skirtas plėtoti vaikų meninius gebėjimus, ekologines idėjas, skatinti aktyvesnį judėjimą.

   II.            SITUACIJOS ANALIZĖ

3.        Kauno r. Lapių lopšelis-darželis priklauso EKO mokyklų tinklui. Tausoti ir mylėti gamtą galima įvairiais būdais. Vienas jų tai vaikų veikla su gamtine medžiaga gamtoje, nenaudojant jokių papildomų priemonių ir medžiagų. Einant pasivaikščioti, organizuojant išvykas į pievas, parkus ar miškus vaikai daugiau juda, taip tenkinamas poreikis judėti, o kūrybiškumas lavėja ieškant kur ir iš ko galima kurti. Kartu papuošiama aplinka, kuriama edukacinė erdvė.

 III.            PROJEKTO TIKSLAS

4.         Projekto tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą kuriant gamtoje ir gamtai.

  IV.            PROJEKTO UŽDAVINIAI

5.         Plėtoti aplinkosaugines idėjas per kūrybinę veiklą su gamtine medžiagą.

6.         Skatinti judėjimą organizuojant išvykas į parkus, miškus, pievas, kaupiant gamtinę medžiagą.

7.         Aktyvinti  bendradarbiavimą su Kauno rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, socialiniais partneriais, EKO tinklo mokyklomis.

V. PROJEKTO ORGANIZATORIAI

8.         Kauno r. Lapių lopšelio – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Odeta Černiauskienė ir auklėtoja Inga Baronienė.

 VI. PROJEKTO DALYVIAI

9.         Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, Eko  tinklo nariai, socialiniai partneriai.

  VII. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA

10.     Projekte dalyvaujantys vaikai kuria gamtoje, darželio, mokyklos teritorijose žemės meną. Žemės menas - dialogas su gamta. Darbams naudojama tik gamtinė medžiaga. Darbai dėliojami, rišami (negalima naudoti jokių klijų, siūlų, virvių ir t.t.) iš gamtinės medžiagos, kuri neteršia aplinkos ir greit suyra.

11.          Kūriniai fotografuojami ir 2 (1 kūrimo proceso metu ir 1 galutinio rezultato) skaitmeninės nuotraukos ir užpildytas priedas Nr.1 siunčiami iki 2017 m. birželio 20  d.            el.p. lapiu.darzelis@gmail.com

12.           Darželio, mokyklos, stovyklos viena grupė siunčia tik vieno kūrinio nuotraukas.

13.          Nuotraukos talpinamos adresu: http://www.lapiudarzelis.lt/2017-m-foto-albumas, projektas „Kuriu gamtai“.

14.          Projekto dalyviai atsiųsdami nuotraukas sutinka su jų platinimu, talpinimu internetinėje erdvėje.

VIII.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.     Projekte dalyvavusioms įstaigoms ir pedagogams, bus išsiųstos padėkos elektroniniu paštu.

16.     Papildomos informacijos teirautis Odeta Černiauskienė (tel. 868223699),

Inga Baronienė (tel. 8-37 470 298) arba el.p. lapiu.darzelis@gmail.com


 


Priedas Nr.1

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTE „KURIU GAMTAI“

Miestas, rajonas

Įstaigos pavadinimas,

Telefonas, el.paštas(paraiškoje nurodytu el. adresu bus siunčiama pažyma)

Grupė, klasė, vaikų amžius

Kūrinio pavadinimas

Pedagogo vardas, pavardė, kategorija