Mokesčio panaudojimo tvarkos aprašas

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Kauno rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2013-08-29  sprendimu Nr. TS-313

  

MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APSKAITOS ORGANIZAVIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose apskaitos organizavimo ir lėšų panaudojimo  tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu
(Žin., 1991, Nr. 23-593; 1998, Nr. 67-1940; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-12-12 įsakymu Nr. V-2368 patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais (Žin., 2011, Nr. 155-7373), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-11-30 įsakymu Nr. V-2310 patvirtintu Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu (Žin., 2011, Nr. 155-7372), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-04-28 įsakymu Nr. 1K-161 patvirtintu Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
10-uoju standartu (Žin., 2008, Nr. 51-1906), Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-12-16 sprendimu Nr. TS-471 patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. TS-259 patvirtintu Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašu, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymu Nr. ĮS-1979 „Dėl Kauno rajono savivaldybės buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ patvirtintu Kauno rajono savivaldybės įstaigų pajamų apskaitos tvarkos aprašu, kitais teisės aktais.

3. Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, (toliau – Mokestis) susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti:

3.1. Mokestis už maitinimą – išlaidos maisto produktams (pagrindas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimas Nr. TS-111 „Dėl vienos dienos maitinimo finansinių normų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Kauno rajono švietimo įstaigose, nustatymo“).

3.2. Mokesčiui už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, priskiriamas išlaidas apmoka tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (pagrindas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimas Nr. TS-259 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

4. Švietimo įstaigos sąvoka suprantama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 1998, Nr. 67-1940; 2003, Nr. 63-2853; 2011,
Nr. 38-1804). 

II. MOKESČIO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

5. Mokesčio apskaitą tvarko švietimo įstaiga ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Centralizuota buhalterija (toliau – Centralizuota buhalterija).

6. Švietimo įstaiga, gaunanti pajamas iš Mokesčio, atsižvelgiant į vaikų, lankytinų dienų skaičių ir Mokesčio dydį, sudaro metinę pajamų programos sąmatą (toliau – Sąmata), kurią pasirašo ir tvirtina švietimo įstaigos vadovas.

7. Mokestis apskaičiuojamas pagal Kasdieninio vaikų įstaigų lankymo apskaitos tabelius (buhalterinės apskaitos forma Nr. 305-1), kuriuos švietimo įstaigos pateikia Centralizuotai buhalterijai už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos. Apskaičiuotam Mokesčiui išrašomas kvitas, kuriame nurodoma: vaiko pavardė, įmokos pavadinimas, atsiskaitymo laikotarpis, apskaičiuoto Mokesčio suma, ir t.t., ir pateikiamas švietimo įstaigos vadovui arba švietimo įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui, atsakingam už vaikų lankymą.

8.  Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20 dienos) į Kauno rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT884010042500010256, esančią AB DNB banke.

9.  Centralizuota buhalterija perveda surinktas lėšas į Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus atsiskaitomąją sąskaitą
Nr. LT977044060007904628, esančią AB SEB banke, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, kuris grąžina šias lėšas į Kauno rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT424010042503114890, esančią AB DNB banke. Sugrąžintas lėšas švietimo įstaigos naudoja išlaidoms apmokėti pagal patvirtintą Sąmatą.

III. MOKESČIO LĖŠŲ  PANAUDOJIMAS

10.  Lėšos gautos iš Mokesčio už maitinimą panaudojamos maisto produktų pirkimo išlaidoms padengti.

11. Lėšos gautos iš Mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, panaudojamos atsižvelgiant į Kauno rajono savivaldybės vykdomas įstatymu nustatytas funkcijas ir konkrečios švietimo įstaigos numatytus ugdymo tikslus, vietos ir bendruomenės reikmes, mokinių ugdymosi poreikius ir interesus. Švietimo įstaigai skiriama 50 proc. iš Mokesčio gautų lėšų ir 50 proc. paliekama savivaldybės biudžete. Švietimo įstaigose gali būti kuriamos, renovuojamos ir atnaujinamos vaikų poilsiui, bendrųjų kompetencijų ugdymui skirtos erdvės, žaidimų ir sporto aikštelės ir t.t. Prieš pradedant kurti ar keisti ugdymo aplinką įsivertinami švietimo įstaigos poreikiai ir galimybės, ugdymo aplinkai kurti reikalingų baldų, priemonių ar įrangos pasiūla.

12. Sprendimus dėl ugdymo aplinkos kūrimo ar keitimo priima švietimo įstaigos vadovas, pritarus švietimo įstaigos tarybai, ir suderinus su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Už Mokesčio surinkimą atsakingas švietimo įstaigos vadovas.

14. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties Mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos vadovasturi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

15. Mokesčio įmokos ir skolos apskaičiuojamos ir iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________________