Sveikatos stiprinimo 2016-2020 m.m. programa

 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2016-2020 M.M.


Tikslas – stiprinti darželį lankančių vaikų sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

Data

Laukiamas rezultatas

1. Padėti perimti sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas.

 

 

 

Ugdyti savikontrolę, laikantis asmens higienos taisyklių.

Visuom. sv.pr sp, gr. auklėtojos

Nuolat

Ugdymo procese bus skiriama pakankamai dėmesio fizinei, protinei, dvasinei, emocinei sveikatai. Bus didelė sveikatos temų įvairovė

Organizuoti sveikatingumo savaites, akcijas, projektus

Visuom. sv.pr sp, gr. auklėtojos

1 k/m

 

 Stebėti vaikų fizinį aktyvumą rytinių mankštų metu.

Direktorė, direktorės pav. ug.

2 k/m

2. Skatinti vaikų fizinį ir socialinį aktyvumą.

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti šeimų varžytuve skirtas vaikų gynimo dienai

Gr. auklėtojos

Kasmet gegužės mėn.

Apsirūpinta moderniomis ugdymo priemonėmis. Bendruomenės nariai aktyviai organizuos, dalyvaus sveikatinimo renginiuose  ir propaguos sveiką gyvenseną.

Organizuoti žiemos linksmybių varžytuves tarp grupių

Gr. auklėtojos

Žiemą

 Organizuoti kūno kultūros pamokėles pagal AVE VITE klinikos rekomendacijas

Visuom.sv.pr.sp.

Pagal mėnesio planą

Atnaujinti sporto inventorių

Ūkvedė

1 k/m

3. Skleisti sveikatos stiprinimo žinias tėvams ir darželio bendruomenei.

 

 

 

Teikti informaciją tėvams apie aktyvios veiklos teigiamą poveikį formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius, vitaminus, ligas, jų profilaktikos priemones ir pan. temomis

Visuom.sv.pr.sp.

Gr. auklėtojos

1 k/ mėn

 

Augs tėvų, žinios, susidomėjimas. Įstaigos pedagogai domėsis naujovėmis, sistemingai dalyvaus ir skleis sveikatą stiprinančios įstaigos veiklos gerąją patirtį .

Organizuoti medicinos darbuotojų susitikimą su ugdytinių tėveliais

Parengti pranešimą Metodinėje taryboje sveikatinimo tema

Parengti pranešimą bendruomenei, tema "Sveikatos stiprinimo prigramos įgyvendinimas 2016-2020 m.m."

Gr. auklėtojos

Gr. auklėtojos

 

Direktorė

 

2018

2019

 

2020

 

 

4. Didinti prevencijos efektyvumą

 

 

 

 Dalyvauti respublikiniame renginyje „Savaitė be patyčių“

Gr. auklėtojos

 

1 k/m

Bendruomenės nariai glaudžiai bendradarbiauja, rodo iniciatyvą sveikatos ugdymo veikloje, geba siekti išsikeltų tiklų. Tenkinami vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai

Organizuoti susitikimą su Domeikavos nuovados specialistu, tema „Aš saugus, kai žinau“

 

Dalyvauti programose "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas"

 

Darbo grupė

 

 

Sandėlininkė

 

Pavasarį

 

 

Programų galiojimo laikotapis

 

5. Dalyvauti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje

 

 

 

 

Rengti paraiškas gauti lėšų sveikatinimo priemonių įgyvendinimui iš savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos

Darbo grupė

Pagal pakvietimą

Dalyvaujama  sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje

Dalyvauti šio tinklo organizuojamuose renginiuose.

 

Kelti bendruomenės narių kvalifikaciją vaikų sveikatos stiprinimo klausimais: seminaruose, mokymuose, konferencijose rajone ir respublikoje.

Darbo grupė

 

 

Gr. auklėtojos

 

Pagal planą

 

Pagal kvietimą

 

 

Parengti  ir pristatyti sveikatą stiprinančios programos ataskaitą mokytojų taryboje, visuotiniame tėvų susirinkime ir švietimo centre.

Direktorė

Kasmet

PARENGĖ

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinacinė taryba