Maitinimo finansinės normos

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

7 POSĖDIS

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  IKIMOKYKLINIO

IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIENOS MAITINIMO DIENOS  FINANSINIŲ

NORMŲ NUSTATYMO

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr. TS-235

Kaunas

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  16 straipsnio 2 dalies 37  punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7 ir  9 dalimis, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

     1. Nustatyti Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansines normas:

       1.1 Lopšelio grupėse:  pusryčių - 0,50 Eur; pietų - 1,00 Eur; vakarienės - 0,50 Eur;

     1.2 Darželio, mišriose ir priešmokyklinėse grupėse: pusryčių - 0,60 Eur; pietų - 1,20 Eur; vakarienės - 0,60 Eur.

      2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. TS-289 "Dėl vienos dienos maitinimo finansinių normų ikimokyklinio ir prieįmokyklinio amžiaus vaikams Kauno rajono švietimo įstaigose nustymo".

       3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos.

        Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams(A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Meras                                                                                                            Valerijis Makūnas