Direktoriaus veiklos 2018 metų užduotys

Kauno rajono savivaldybės mero

2018-05-02 potvarkio Nr. P5-127

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS INOS KRISIKAITIENĖSVEIKLOS

2018 M. UŽDUOTYS

 

1.      Einamųjų metų užduotys

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Koordinuoti sveikatos stiprinimo veiklą.

1. Darbuotojų socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas.

 

 

 

 

 

2. Vaikų fizinio ir socialinio aktyvumo skatinimas.

 

 

 

 

3. Naujų ugdymo metodų taikymas sveikatos stiprinimo srityje.

1. Du koordinacinės tarybos nariai rugsėjo–gruodžio mėnesiais lanko Kauno rajono švietimo centro organizuojamus 24 akad. val. mokymus, skirtus tobulinti socialines ir emocines kompetencijas. Įgytomis žiniomis pasidalina Mokytojų tarybos gruodžio mėnesio posėdyje.

2. Balandžio mėnesį  dalyvaujama nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ ir pasidalinama gerąja patirtimi per informacinės sklaidos priemones.

3. Susipažinti su emocinio intelekto programa „Kimočis“ ir gegužės mėnesio Metodinės tarybos posėdyje pristatyti šios programos gaires.

2. Stiprinti  įstaigoje priešgaisrinę  ir civilinę saugą.

 

1.  Įrengta priešgaisrinė signalizacija.

 

 

2.Darželio bendruomenė supažindinta su civiline sauga.

1. Gegužės mėnesį įstaigoje  įrengta priešgaisrinė signalizacija iš gyventojų 2 % paramos ir paramos-labdaros lėšų.

 2.Balandžio mėnesį pravestos 1 stalo (diskusijų forma) pratybos administracijai. Gegužės mėnesį pravestos 1 funkcinės pratybos su darželio bendruomene, dalyvauja 80 bendruomenės narių.

3. Atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymus.

1. Parengti darbuotojų pareigybių   aprašymai pagal LR valstybės ir savivaldybių darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.

1. Gegužės mėnesį 3 Darbo tarybos narius supažindinti su atnaujintais darbuotojų pareigybių aprašymais. Iki birželio10-tos dienos 20 darbuotojų supažindinti pasirašytinai su naujais pareigybių aprašymais.

 

2.             Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

 

 

1.      Neįvykę Kauno rajono švietimo centro nemokami kvalifikaciniai mokymai.

2.      Nepakanka lėšų priešgaisrinei signalizacijai įrengti.

 

__________________________