Kauno r. Lapių lopšelis - darželis

 
 
KAUNO R. LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
2017-2019 METŲ
 

VIZIJA  - orentuotas į laikmetį, atviras naujoms idėjoms, pateisinančioms šeimo, vaiko ir visuomenės lūkesčius, lankstus, šiuolaikinio mąstymo, atviras inovacijoms Darželis.

MISIJA - teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, bendraujant su šeima siekti individualios vaiko pažangos, teikiant ugdytiniui reikiamą pagalbą.

 

PRIORITETINĖ KRYPTIS - visapusiškas ugdymo kokybės ir ugdymo(si) aplinkos gerinimas.